Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 เมษายน 2566

Econ Digest

ทิศทาง...ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปี’ 66

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด มูลค่าการบริโภคเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวม Food service) ในปี 2566 จะเติบโตที่ 4.0% - 6.0% ซึ่งชะลอลงจากฐานที่สูงในปีก่อนหน้าที่เติบโต 7.4% เนื่องจาก แม้ว่าการบริโภคผ่านร้านค้าปลีกอาจยังเพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมนอกบ้านและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว แต่การเพิ่มขึ้นของราคาน่าจะชะลอลง อีกทั้งผู้บริโภคบางส่วนหันไปบริโภคเครื่องดื่มผ่าน Food service มากขึ้น

        นอกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ช่วยหนุนตลาดสินค้ากลุ่มนี้แล้ว การฟื้นตัวของการทำการตลาดและโฆษณาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะสินค้าที่ออกใหม่ที่จำเป็นต้องสร้างการรับรู้หรือความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สะท้อนได้จากรายได้ของธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทุก ๆ 100 บาท จะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (รวมค่าโฆษณาหรือทำการตลาด) ราว 20 บาท (ค่าเฉลี่ยปี 2561-2564) สูงกว่าธุรกิจอาหารที่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว ราว 12 บาท ทั้งนี้ จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลยังมีโอกาสทางการตลาดจากเทรนด์ใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นหลังโควิด โดยกว่า 84% ของกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลมากที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด และเทรนด์เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจจะเลือกซื้อเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง และกว่า 50% ของกลุ่มตัวอย่าง มีความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5 บาท จากราคาเครื่องดื่มในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี สุดท้ายแล้วราคาที่เต็มใจจะจ่ายจริงคงจะขึ้นอยู่กับมุมมองด้านความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

        มองไปข้างหน้า แม้ว่าทิศทางของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จะไปในเทรนด์สุขภาพ แต่ด้วยความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าประจำวันอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก อีกทั้ง Life-cycle ของสินค้าก็มีแนวโน้มสั้นลง เนื่องจากผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวดเร็วจากทางเลือกที่มีมากมาย ขณะที่การแข่งขันทางธุรกิจก็รุนแรง ดังนั้นการจะรักษายอดขายของทุกผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นต่อเนื่อง จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ

 


Click
 ชมคลิป ทิศทาง...ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปี’ 66

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น