Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 พฤษภาคม 2563

Econ Digest

หลังโควิด-19 แพลตฟอร์ม On-Demand สร้างโอกาสทางธุรกิจ เหมาะกับเงื่อนไขความต้องการที่ต่างกัน

คะแนนเฉลี่ย

​ธุรกิจการให้บริการ On-Demand มีจุดเด่นที่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อธุรกิจ On-Demand ทำให้มีการขยายตัวของมูลค่าตลาดในบริการบางประเภท ขณะที่บางส่วนกลับหดตัวตัวลงอย่างมาก ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าปี 2563 การใช้จ่ายของผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจกลุ่ม On-Demand ที่ได้รับความนิยม 4 ประเภท ได้แก่ Food Delivery การเรียกรถผ่านแอปพลิเคชั่น การให้ความบันเทิงแบบ On-Demand  และการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน จะมีมูลค่าสุทธิที่ 1.42 แสนล้านบาท ลดลง 32.5% จากภาวะปกติ ซึ่งหลังจากนี้คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าจะคลี่คลายเมื่อไร

สำหรับธุรกิจ On-Demand ประเภทที่ขยายตัว ได้แก่ บริการ Food Delivery คาดว่ามูลค่าตลาดในปี 2563 จะอยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากภาวะปกติ และบริการให้ความบันเทิงแบบ On-Demand คาดว่ามูลค่าตลาดในปีนี้จะอยู่ที่ 2.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากภาวะปกติ ขณะเดียวกัน ธุรกิจ On-Demand ที่หดตัวลดลง ได้แก่ บริการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน คาดว่ามูลค่าตลาดในปีนี้จะอยู่ที่ 8.4 หมื่นล้านบาท ลดลงถึง 40-45% จากภาวะปกติ และบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชั่น คาดว่ามูลค่าตลาดในปีนี้จะอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท ลดลง 34% จากภาวะปกติ

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ที่ธุรกิจการให้บริการแบบ On-Demand น่าจะมีการขยายตลาดเข้าไปมากยิ่งขึ้น ได้แก่ บริการตกแต่งดูแลบ้าน บริการเสริมความงามหรือนวดตามบ้าน บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงวัย และบริการเช่ายานพาหนะ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจการให้บริการขนาดเล็ก-กลาง ที่มีช่องทางการทำธุรกิจที่จำกัด อาจพิจารณาปรับรูปแบบของตนให้เอื้อต่อการให้บริการในรูปแบบ On-Demand ที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจของตน โดยพิจารณาตามบริบทที่ต่างกันของแต่ละธุรกิจ ทั้งในด้านราคา/ต้นทุน การแข่งขัน และเงื่อนไขต่าง ๆ ของผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะมีผลต่อโอกาสและคุณภาพในการให้บริการ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest