Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 66 รายได้-กำไร...ทยอยกลับสู่ฐานเดิมก่อนโควิด

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ปี 66 รายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  น่าจะขยายตัว 3.7% (YoY) ซึ่งเป็นทิศทางที่ชะลอลงจากปี 65 จากกลุ่มคนไข้โควิดที่ลดลง โดยคาดว่าหลังจากนี้ รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนน่าจะทยอยปรับเข้าสู่ฐานเดิมก่อนโควิด เนื่องจากคนไข้ต่างชาติทยอยกลับมาตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดคนไข้หลักอย่างตะวันออกกลาง ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการจำนวนมากในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนไข้ต่างชาติ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมถึงคนไข้ไทย ทั้งกลุ่มประกันสังคมและกลุ่มคนไข้ทั่วไป ที่คาดว่าจะกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

        อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปี 66 รายได้ของโรงพยาบาลเอกชนจะยังคงเติบโต แต่กำไรของธุรกิจยังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัย ซึ่งนอกจากฐานที่สูงในปีก่อน สะท้อนได้จากไตรมาสแรกของปี 66 ธุรกิจมีกำไรลดลง 42% (YoY)  จากกลุ่มคนไข้โควิดที่ลดลง  ในช่วงที่เหลือของปีนี้ กำไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังถูกกดดันจากต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ยังสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากร    ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ยังยืนสูง ตลอดจนการลงทุนในเครื่องมือหรืออุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆ  นอกเหนือจากการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจรุนแรงขึ้น   จากผู้เล่นรายเดิมและผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  สวนทางกับกำลังซื้อที่มีศักยภาพของคนไข้ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หรือมีจำกัด ส่งผลให้คาดว่ากำไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งปี 66 น่าจะลดลงราว 8.5% (YoY)

        ในระยะข้างหน้า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังเผชิญโจทย์ท้าทายอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทาง หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลหรือรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือการเตรียมความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อดูแลหรือให้บริการรักษาคนไข้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องติดตามประเด็นต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมราคายา เวชภัณฑ์และค่าบริการ นโยบายกองทุนด้านสุขภาพต่างๆ เช่น ระบบประกันสังคมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลประกอบการของธุรกิจในระยะถัดไป

 


Click
 ชมคลิป ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 66 รายได้-กำไร...ทยอยกลับสู่ฐานเดิมก่อนโควิด

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น