Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 ตุลาคม 2566

Econ Digest

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า...ใบรับรอง REC ทางเลือกสู่ไฟฟ้าสีเขียว เติบโตต่อเนื่อง ทว่าอุปสงค์เร่งตัวมากกว่าอุปทาน

คะแนนเฉลี่ย

        ปัจจุบัน “ใบรับรอง REC” ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลไกทางเลือกนอกจากคาร์บอนเครดิต ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้าสะอาด เพื่อมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมสอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้าโลก โดยตลาด REC ได้รับปัจจัยหนุนหลักจาก การดำเนินการที่ง่าย การได้รับการยอมรับในระดับสากล ราคาที่ทัดเทียมกับคาร์บอนเครดิต และการเปิดให้บริการไฟฟ้าสีเขียวของภาครัฐ
        ในระยะ 4 ปีข้างหน้า ตลาด REC ไทยน่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง ทว่าอุปสงค์ REC น่าจะมีแนวโน้มเร่งตัวมากกว่าอุปทาน โดยเฉพาะในช่วงที่จำนวน REC สะสมที่ยังไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่กว่าร้อยละ 53 ของจำนวน REC สะสมทั้งหมด ประกอบกับอุปทาน REC ใหม่ที่เข้าสู่ตลาด OTC อาจจะมีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลงได้อีกหลังการเปิดให้บริการไฟฟ้าสีเขียวของหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้ในท้ายที่สุด ตลาด REC อาจจะประสบภาวะอุปทานตึงตัว และผลักดันให้ราคา REC ปรับตัวสูงขึ้น
        ในด้านองค์กรธุรกิจที่มีนโยบายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการใช้ไฟฟ้า โจทย์สำคัญน่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักถึงแนวทางที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนในการได้มาซึ่งไฟฟ้าสะอาดและ REC ทั้งปัจจัยด้านต้นทุน ความเพียงพอของอุปทาน และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแนวทาง

 


Click
 ชมคลิป ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน REC ทางเลือกหนุนธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ไฟฟ้าสีเขียว

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG