Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 พฤศจิกายน 2564

Econ Digest

ธุรกิจร้านอาหาร Full Service ปี 65 มีสีสัน...ขานรับคลายล็อกดาวน์

คะแนนเฉลี่ย

โค้งสุดท้ายปี 2564 ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ได้รับปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แบบมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่งน่าจะทำให้ผู้คนออกมาทานอาหารและใช้เวลาในร้านอาหารมากขึ้น ทำให้อาจมีการสั่งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นราว 2,000 ล้านบาทจากคาดการณ์เดิม และมีมูลค่าทั้งปีอยู่ที่ราว 1.13 แสนล้านบาท หดตัว 28.5% จากปี 2563  

สำหรับปี 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารให้บริการเต็มรูปแบบเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีฐาน หากสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องและการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ตามแผน ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น ตลาดธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะมีมูลค่ายอดขายรวมราว 1.43 แสนล้านบาท ขยายตัว 26.5% (YoY) และ 2) กรณีเลวร้าย หากเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหม่และมีการยกระดับการควบคุมไม่ให้จำหน่ายอาหารภายในร้าน แต่ไม่มีการล็อกดาวน์ มูลค่ายอดขายรวมจะอยู่ที่ราว 1.29 แสนล้านบาท ขยายตัว 14.2% (YoY)

ปี 2565 คาดว่าตลาดธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบจะกลับมามีสีสัน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของผู้ให้บริการรายใหญ่ซึ่งถูกชะลอมาจากปี 2564 และการเร่งขยายพอร์ตอาหารให้ครอบคลุมประเภทอาหารมากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็ก-กลาง คาดว่ายังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอการกลับมาของลูกค้ากลุ่ม mass ทั้งนี้ แม้ทิศทางธุรกิจร้านอาหารจะดีขึ้น แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญโจทย์ทางธุรกิจที่สำ​คัญ อาทิ ต้นทุนที่สูงขึ้น เช่น ราคาวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายสาธารณูโภค  อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและตรวจคัดกรองโรค ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ น่าจะสร้างแรงกดดันต่อกำไรสุทธิ รายได้ สภาพคล่อง และสถานะทางการเงิน ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ จำเป็นต้องปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไป ผสมผสานระหว่างช่องทางการขายและการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากหลากหลายช่องทาง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest