Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤษภาคม 2563

Econ Digest

ความท้าทาย...หลังวิกฤติโควิด ผลักดันธุรกิจร้านอาหารสู่ New Normal

คะแนนเฉลี่ย

​จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ดีขึ้น ทำให้ภาครัฐมีนโยบายผ่อนปรนให้ภาคธุรกิจบางส่วนสามารถกลับมาเปิดทำการได้ และหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับการผ่อนปรนเป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 คือร้านอาหารที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทั้งนี้ การทยอยให้เปิดทำการ แม้จะทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่เน้นการนั่งทานในร้าน มีโอกาสกลับมาสร้างรายได้ แต่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการที่ผู้บริโภคยังมีความกังวลต่อโควิด-19 คงทำให้บรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับปัจจัยกดดันด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่อ่อนแอ ยิ่งทำให้ธุรกิจร้านอาหารหลังโควิด-19 มีความท้าทายสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธุรกิจร้านอาหารปี 2563 น่าจะมีมูลค่าเหลือเพียง 3.85-3.89 แสนล้านบาท หดตัวราว 9.7%-10.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ 8 ปี โดยการประเมินนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ไม่เกิดการระบาดซ้ำในช่วงที่เหลือของปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า  หลังโควิด-19 ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกประเภทจะต้องเร่งปรับตัวสู่บรรทัดฐานใหม่ทางธุรกิจ (New Normal) ที่สอดรับไปกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยร้านอาหารเต็มรูปแบบ ร้านอาหารที่มีบริการจำกัดที่อยู่ในห้างฯ และสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสวนอาหาร จะเป็นกลุ่มที่เผชิญแรงกดดันด้านผลการดำเนินงานในปี 2563 มากกว่ากลุ่มที่เหลือ เนื่องจากโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มอาจมีข้อจำกัดภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ต้อง  1. กระจายช่องทางการสร้างรายได้ ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในช่องทางอื่น 2.ปรับกระบวนการและรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกัน ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารริมทาง และรถเข็นต่างๆ น่าจะได้เปรียบด้านความคล่องตัวมากกว่า ควรปรับตัวโดยการ 1. ยกระดับมาตรฐานความสะอาดของร้านอาหาร เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 2. เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง และลดความหลากหลายของเมนู

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest