Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 เมษายน 2566

Econ Digest

ราคาข้าวและมันสำปะหลังไทยปี 66 ขยับขึ้น รับแรงหนุนด้านอุปทานจาก...จีนเปิดประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดราคาสินค้าเกษตรหลักของไทยในปี 2566 จะได้รับแรงหนุนจากจีนเปิดประเทศ ดันความต้องการและช่วยพยุงราคาได้ระดับหนึ่ง ชดเชยแรงฉุดด้านราคาจากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมีทั้งกลุ่มที่ราคาปรับขึ้นและปรับลดลงตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรโลก

  • สินค้าเกษตรกลุ่มที่น่าจะมีราคาปรับขึ้นจากปีก่อน คือ ข้าวและมันสำปะหลัง โดยอุปสงค์จากที่จีนเปิดประเทศและ Food Security น่าจะดันราคาข้าวเฉลี่ยในปี 2566 ไปอยู่ที่ 11,100 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 7.5% และดันราคามันสำปะหลังเฉลี่ยไปอยู่ที่ 3 บาทต่อกก.หรือเพิ่มขึ้น 17.6%
  • สินค้าเกษตรกลุ่มที่อาจมีราคาลดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับสูง จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูง รวมถึงสินค้าเกษตรกลุ่มนี้เป็นพืชที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นพืชน้ำมันเพื่อนำไปผลิตพลังงาน จึงอาจได้รับแรงฉุดด้านราคาจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและราคาน้ำมันที่มีความผันผวนในทิศที่ปรับลดลง คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย โดยคาดว่าปี 2566 ราคายางพาราเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45 บาทต่อกก.หรือลดลง 13.0% ราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 บาทต่อกก.หรือลดลง 31.1% และราคาอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทต่อตัน หรือลดลง 3.3%


        ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนด้านอุปทาน เช่น ปริมาณสต็อกธัญพืชโลกยังอยู่ในระดับต่ำ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการจำกัดการส่งออกโดยหลายประเทศ โรคระบาดในพืช และต้นทุนการผลิตที่ผันผวนสูง ตลอดจนการรับมือกับประเด็นความยั่งยืนที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดคู่ค้ากลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ล้วนอาจกระทบต่อธุรกิจปลายน้ำที่ใช้พืชเกษตรเป็นวัตถุดิบให้เผชิญความท้าทาย ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


Click
 ชมคลิป ราคาข้าวและมันสำปะหลังไทยปี 66 ขยับขึ้น รับแรงหนุนด้านอุปทานจาก...จีนเปิดประเทศ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest