Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ธุรกิจจัดงานวิ่งปี 63 คาด...เม็ดเงินหมุนเวียน 1,700 ล้านบาท

​              ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จำนวนงานวิ่งที่มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับนักวิ่งที่เข้าร่วม  มีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยทะลุ 1,000 รายการเป็นครั้งแรกในปี 2561 และในปี 2562 มีถึง 1,872 รายการทั่วประเทศไทยการเพิ่มขึ้นของงานวิ่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการจัดในต่างจังหวัดที่ปัจจุบันกระจายไปครอบคลุมเกือบครบทุกจังหวัด ขณะที่งานวิ่งในกรุงเทพฯ ค่อนข้างทรงตัวหรือเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่า 

               ศูนย์วิจัยกสิกร​ไทย ประเมินว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่งในไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านบาท มีนักวิ่งที่เข้าร่วมประมาณ 4-6 ล้านคน และงานวิ่งทั้งปีน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 1,800 รายการ โดยสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนา จะเป็นปัจจัยเฉพาะที่มีผลต่อบรรยากาศการจัดงานวิ่งและทำให้นักวิ่งมีความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงานภายใต้สมมติฐานที่สถานการณ์ความกังวลต่อเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปีแรก งานวิ่งส่วนใหญ่คงจะถูกจัดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และกว่าร้อยละ 80 ของการจัดงานทั้งปีจะเป็นงานวิ่งในต่างจังหวัด

                 ความท้าทายของธุรกิจจัดงานวิ่ง อยู่ที่การดึงดูดฐานนักวิ่ง ทั้งนักวิ่งประจำและนักวิ่งหน้าใหม่ที่มีกำลังซื้อให้ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อมากนักและผู้บริโภคมีทางเลือกของการออกกำลังกายที่หลากหลาย อีกทั้งจำนวนผู้จัดงานก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น การยกระดับการจัดงานวิ่งจากประเภททั่วไป ไปสู่งานวิ่งระดับชาติตามมาตรฐานสากล จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ธุรกิจรับจัดงานวิ่งที่มีศักยภาพควรพิจารณา แม้จะมีความท้าทาย แต่หากทำได้จะเปิดโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest