Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 เมษายน 2565

Econ Digest

วิกฤต รัสเซีย-ยูเครน ภาคการผลิตไทยอ่วม...ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่ม

คะแนนเฉลี่ย

ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน  กระทบต้นทุนภาคการผลิตไทย  ผู้บริโภคอาจรับผล “ของแพง” ตามมา
     การผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อและมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบตลาดโลกอย่างพลังงาน โภคภัณฑ์เกษตรและโลหะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มยืนสูงในปี 65  จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ราคาวัตถุดิบกลุ่มพลังงานอย่างน้ำมันกลุ่มเบนซิน (แก็สโซฮอล 95) อาจปรับขึ้นเฉลี่ย 35-40%  ราคาวัตถุดิบกลุ่มอาหารทั้งอาหารสัตว์และอาหารคน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แป้งข้าวสาลี น้ำมันปาล์มขวด อาจปรับขึ้นเฉลี่ย 24-46% และราคาเหล็กอาจปรับขึ้นเฉลี่ย 5-10% จากปี 64
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทยน่าจะได้รับผลกระทบทั้งจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องหาสินค้าทดแทนในสถานการณ์ที่ของจะหายากขึ้นหรือไม่มีของ ซึ่งเป็นภาระต้นทุนที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องแบกรับไว้ผ่านกำไร/มาร์จิ้นที่ลดลง หรือบางส่วนอาจต้องชะลอ/หยุดผลิตลงชั่วคราว โดยเบื้องต้นประเมินว่ามูลค่าผลกระทบนี้อาจมีไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นล้านบาท ขึ้นอยู่กับสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อต้นทุนรวมและความสามารถในการปรับตัวของแต่ละธุรกิจ ซึ่งผู้ผลิตอาหาร รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ เป็นกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆ  ขณะที่ผลกระทบบางส่วนอาจจะตกไปยังผู้บริโภคผ่านการทยอยปรับราคาสินค้าในระยะเวลาถัดๆ ไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปริมาณสต็อกคงเหลือ ความสามารถในการหาวัตถุดิบทดแทน สภาพการแข่งขันในตลาดและกำลังซื้อของผู้บริโภค  

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest