Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 มกราคม 2567

Econ Digest

ไทยเปิดตัว CFO Platform หนุนภาคธุรกิจ...ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คะแนนเฉลี่ย
        เปิดตัวแพลตฟอร์มรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร (Carbon Footprint for Organization Platform: CFO Platform) จัดทำในระบบออนไลน์ซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจาก อบก. รวมถึงเพื่อให้องค์กรนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและจัดทำกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

        ปัจจุบันการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นหนึ่งในข้อกำหนดในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว มาตรฐานสำนักงานสีเขียว โรงแรมสีเขียว เป็นต้น อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีข้อกำหนดให้ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการได้ย่างถูกต้องเมื่อ ร่าง พ.ร.บ.ฯ มีผลบังคับใช้


ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ
 


Click
 ชมคลิป ไทยเปิดตัว CFO Platform หนุนภาคธุรกิจ...ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest