Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 มกราคม 2567

Econ Digest

Bangkok E-Bus Program การซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศโครงการแรกของโลก!

คะแนนเฉลี่ย
        คาร์บอนเครดิตของบริษัทไทยถูกซื้อขายระหว่างประเทศได้เป็นโครงการแรกของโลก จากโครงการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Bangkok E-Bus Program) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างไทย-สวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ความตกลงปารีส Article 6.2 โดยเป็นโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศโครงการแรกของโลก ซึ่งได้มีการโอนถ่ายคาร์บอนเครดิตล็อตแรกไปยังสมาพันธรัฐสวิสเรียบร้อยแล้ว

        โครงการดังกล่าวเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตที่ดำเนินการภายใต้มาตรฐานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โดยได้โอนถ่ายคาร์บอนเครดิตจำนวน 1,916 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) จากจำนวน 500,000 tCO2eq ที่คาดว่าจะได้รับการรับรองทั้งหมดตลอดช่วงอายุโครงการจนถึงปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวส่งผลให้สามารถเกิดการพัฒนาโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้มากขึ้น ผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนจากสมาพันธรัฐสวิสซึ่งจะได้รับคาร์บอนเครดิตเป็นการตอบแทน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์, KliK

 


Click
 ชมคลิป Bangkok E-Bus Program การซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศโครงการแรกของโลก!

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG