Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 มิถุนายน 2566

Econ Digest

คาดราคาเหล็กไทยปี 66 ย่อลง...จากอุปสงค์โลกที่ชะลอ

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดราคาเหล็กไทยช่วงที่เหลือปีนี้จะลดลงต่อเนื่องจาก 5 เดือนแรก โดยคาดว่าราคาเหล็กไทย (เหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน) ปี 66 จะย่อลงจากปี 65 ในกรอบ -10% ถึง -6% ตามราคาเหล็กโลกที่ลดลง โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีสัญญาณหดตัวของอุปสงค์ ขณะที่ความต้องการในไทยยังให้ภาพที่ระมัดระวัง จากค่าครองชีพที่สูงกดดันการใช้จ่ายภาคเอกชน และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจทำให้การอนุมัติโครงการก่อสร้างใหม่ของภาครัฐเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี คาดว่าราคาเหล็กจะยังยืนสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด จากต้นทุนการผลิต/การจัดการในประเทศบางด้านที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น ค่าไฟ ค่าแรง ค่าขนส่ง นอกจากนี้ ยังต้องติดตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจทำให้กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินของจีนถูกระบายไปยังประเทศอื่นรวมถึงไทย และการพิจารณาต่ออายุการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับแผ่นเหล็กรีดร้อนจากจีนและมาเลเซียซึ่งอาจทำให้ราคาเหล็กไทยในระยะข้างหน้ามีความไม่แน่นอน

        มองไปข้างหน้า มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นและกระแส Net Zero จะกระทบผู้เล่นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กไทยให้มีต้นทุนสูงขึ้นในกรอบเวลาที่ต่างกัน โดยในระยะสั้น กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบก่อน คือ 1) ผู้ผลิต/ผู้ค้าเหล็กไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM ที่คาดว่าจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2569 และ 2) ผู้ผลิต/ผู้ค้า/ผู้ใช้เหล็กในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใช้เหล็กที่ตั้งเป้าสู่ Net Zero อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการต้องจัดซื้อเหล็กวัตถุดิบ/สินค้าเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผลิตและส่งออก

        อย่างไรก็ดี ในระยะยาวคาดว่าราคาเหล็กทั่วโลกอาจปรับฐานใหม่ตามต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงเทคโนโลยี/กระบวนการผลิต ทำให้ทุกผู้เล่นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กไทยยากที่จะหลีกเลี่ยงต้นทุนที่อาจปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าช่วงแรกความเร่งด่วนในการปรับตัวอาจยังมีไม่มากและจำกัดเฉพาะกลุ่ม แต่ภาคธุรกิจคงต้องทยอยปรับปรุงกระบวนการผลิตในการลดการปล่อยคาร์บอนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

 


Click
 ชมคลิป คาดราคาเหล็กไทยปี 66 ย่อลง...จากอุปสงค์โลกที่ชะลอ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest