Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 มกราคม 2566

Econ Digest

ทางเลือกธุรกิจ…รับมือประเด็นความยั่งยืน

คะแนนเฉลี่ย

        จากผลกระทบของภาวะโลกรวนที่ถี่และรุนแรงขึ้น ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวต่อประเด็นความยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน เช่นเดียวกับผู้บริโภคก็หันมาใส่ใจประเด็นนี้มากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องศึกษาและชั่งน้ำหนักผลบวกและผลกระทบจากทางเลือกต่าง ๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับประเด็นความยั่งยืน ทั้ง 1) ทำตามวิถีเดิมเพราะมองว่าเรื่องนี้ยังไกลตัว 2) ซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คู่ค้า 3) ปรับกิจกรรม/ใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสะสมคาร์บอนเครดิตให้ได้ตามเกณฑ์ หรือ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำ เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การพิจารณาทางเลือกของแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งสถานการณ์ที่เผชิญ ฐานลูกค้า มาตรการของคู่ค้าและทางการ ทรัพยากรทางการเงิน และความคล่องตัวในการดำเนินการ

        ทั้งนี้ 4 ทางเลือกข้างต้น เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นสำหรับรับมือกับประเด็นความยั่งยืน โดยในลำดับแรก ภาคธุรกิจต้องรู้ก่อนว่ากิจการของตนปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่าใด และมีปัจจัยหนุนหรือถูกกระทบจากมาตรการทั้งในและต่างประเทศอย่างไร จากนั้นต้องศึกษาทุกปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลา และอาจต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรหรือซัพพลายเชนตลอดห่วงโซ่ นอกจากนี้ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง เช่นเดียวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศก็อาจต้องรอเวลาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้บางทางเลือกสามารถรอจังหวะในการดำเนินการได้ ขณะที่ บางทางเลือกปรับเปลี่ยนไปเลยจะเหมาะสมกว่า

        อย่างไรก็ดี ภายใต้ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่อย่างจำกัด และต่อไปข้างหน้าบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น ในช่วงแรกธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะเลือกดำเนินการที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก มีความคล่องตัวสูง แล้วค่อย ๆ พิจารณาทำเพิ่มเติมตามสถานการณ์และความจำเป็น

 


Click
 ชมคลิป ทางเลือกธุรกิจ…รับมือประเด็นความยั่งยืน

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG