Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 สิงหาคม 2566

Econ Digest

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยังคงตอกย้ำแรงกดดันที่มีต่อการส่งออกไทย ในเดือน ก.ค. 66 ให้หดตัว -6.2%(YoY) มากกว่าที่คาดการณ์

คะแนนเฉลี่ย

        การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงตอกย้ำแรงกดดันที่มีต่อภาคการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ให้หดตัวมากกว่าคาดการณ์ที่ -6.2%(YoY) โดยเป็นการหดตัว 10 เดือนติดต่อกัน โดยเป็นผลจากความต้องการสินค้าของตลาดคู่ค้าสำคัญลดลงเกือบทั้งหมดยกเว้นสหรัฐฯ ที่ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยตลาดจีนที่ดูเหมือนว่าการส่งออกผลไม้ยังคงขยายตัวได้แต่ก็ชะลอลงจากที่เร่งตัวในเดือนก่อนหน้าซึ่งไม่เพียงพอให้ภาพรวมการส่งออกไทยไปจีนขยายตัวได้ในเดือนนี้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไทยในช่วง 7 เดือนแรกยังคงหดตัวที่ -5.5%(YoY) และนำเข้าหดตัว -11.1%(YoY) ส่งประเทศไทยยังคงเผชิญกับการขาดดุลทางการค้าที่ -8,285.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า แม้ในช่วงที่เหลือของปี 2566 จะมีปัจจัยฐานของปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนที่เศรษฐกิจอ่อนแอมากกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยท้าทายอื่น ๆ ที่อาจเข้ามากดดันภาพรวมการส่งออกไทย ได้แก่ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่ ภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยืดเยื้ออาจกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ลดลง และค่าเงินที่ผันผวน ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 จะหดตัวเพิ่มขึ้นจาก -1.2% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า


 


Click
 ชมคลิป การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ยังคงตอกย้ำแรงกดดันที่มีต่อการส่งออกไทย ในเดือน ก.ค. 66 ให้หดตัว -6.2%(YoY) มากกว่าที่คาดการณ์

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น