Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว...กดดันส่งออกไทย หดตัวมากขึ้นที่ -7.6% (YoY) ในเดือน เม.ย. 66

คะแนนเฉลี่ย

       ในเดือนเมษายน 2566 บรรยากาศการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้กดดันการส่งออกไทยให้หดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ แม้มีปัจจัยฐานที่น้อยกว่าเดือนก่อนหน้าแต่ผลของอุปสงค์ที่ลดลงกลับกดดันการส่งออกไทยให้เผชิญกับการหดตัวมากขึ้นที่ -7.6% (YoY) นับเป็นการหดตัว 7 เดือนติดต่อกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในเดือนนี้มากจากการส่งออกไปยังคู่ค้าสำคัญของไทยหดตัวเกือบทั้งหมด ได้แก่ สหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็กลับมาหดตัวลึกในเดือนนี้จากการส่งออกสินค้าสำคัญหลายรายการที่หดตัวตามอุปสงค์ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ในเดือนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการส่งออกที่ฟื้นตัวในตลาดจีน โดยขยายตัว 23.0% (YoY) หลังหดตัวติดต่อกัน 10 เดือน
       ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะข้างหน้าภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญของไทย นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงเชิงลบอื่น ๆ จะเข้ามากดดันภาคการส่งออกของไทย อาทิ ปัญหาภูมิรัฐศาตร์ ความผันผวนของค่าเงิน สภาพอากาศที่อาจไม่อำนวย อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเชิงบวกต่อการส่งออกไทยจากตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวได้ในเดือนนี้ และปัจจัยฐานที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 ยังคงติดลบที่ -1.2% นอกจากนี้ ยังมีมุมมองว่า ทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยจะเป็นอีกโจทย์สำคัญในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งเป็นความท้าทายของรัฐบาลในอนาคตที่อาจจะเข้ามาสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีอยู่ในขณะนี้ และศึกษา เจรจา จัดทำความตกลงกับตลาดใหม่ ๆ เพิ่มเติม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น