Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 เมษายน 2566

Econ Digest

ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอดเร็วขึ้น โจทย์ท้าทายธุรกิจ…ภารกิจรัฐบาลชุดใหม่

คะแนนเฉลี่ย

​        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอด หรือ Super-Aged Society ในปี 2572 เร็วขึ้นกว่าที่หลายฝ่ายเคยประเมินไว้ว่าจะเกิดขึ้นในปี 2574  หลังประชากรไทยเริ่มมีจำนวนลดลง 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2563-2565)  จากอัตราการเกิดและภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ประชากรรุ่น Baby Boomer (เกิดช่วงปี 2506-2526) ราว 1 ล้านคนก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงอายุ 60 ปีในปี 2566  นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมมีความไม่แน่นอนสูง ขณะเดียวกัน ความกังวลต่อความไม่มั่นคงด้านรายได้และเหตุการณ์แวดล้อม ทั้งวิกฤตโรคระบาดใหม่ ภัยธรรมชาติและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ทำให้คนรุ่นใหม่เกิดค่านิยมไม่ต้องการมีบุตร
        อย่างไรก็ตาม โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป อาจเป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจาก 1) รายได้ธุรกิจอาจได้รับผลกระทบ หากลูกค้ายังคงใช้จ่ายไม่ต่างจากเดิม แต่ฐานลูกค้ามีจำนวนที่ลดลงเรื่อยๆ การกระตุ้นให้ลูกค้าหนึ่งรายใช้จ่ายมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการรักษายอดขายให้ได้เท่าเดิม 2) รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอต่อลูกค้าต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากฐานประชากรสูงอายุมีจำนวนมากขึ้น การพัฒนาสินค้าและบริการที่แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงวัยในราคาที่เอื้อมถึง  ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยหรือตลาดระดับภูมิภาค จึงอาจเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องหันมาพิจารณา 3) ต้นทุนธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นตามภาวะการขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาทักษะแรงงานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จึงอาจมีความจำเป็นต่อธุรกิจ
        ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงควรเร่งปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย ซึ่งจะมาพร้อมกับโจทย์ท้าทายอีกหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และประเด็นด้านความยั่งยืน (Sustainability) ที่นับวันยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว  นอกจากนี้ การก้าวสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอด ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รอการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากจะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการวางแผนงบประมาณทั้งด้านสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เบี้ยผู้สูงอายุ สวัสดิการแรงงาน ตลอดจนความเพียงพอของกองทุนประกันสังคมในระยะข้างหน้าอีกด้วย


 


Click ชมคลิป ไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอดเร็วขึ้น โจทย์ท้าทายธุรกิจ…ภารกิจรัฐบาลชุดใหม่

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น