Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

Thailand Taxonomy หลักเกณฑ์ที่เข้มข้นเพื่อบรรลุเป้า Net Zero กับโจทย์ที่ท้าทายภายใต้บริบทธุรกิจขนส่งและพลังงานไทย

คะแนนเฉลี่ย

        30 มิถุนายน 2566 ทางการไทยได้เผยแพร่ “มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy)” ระยะที่ 1 เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการอ้างอิงการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการกำหนดนิยามและหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มกิจกรรมเป็น 3 ระดับตามเฉดสี (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) โดยแม้ว่า Thailand Taxonomy ไม่ใช่กฎหมายหรือข้อบังคับ แต่นับว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน จะใช้เป็นกลไกสนับสนุนการลงทุนในกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระตุ้นให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินกิจกรรม/ธุรกิจสีเขียวมากขึ้น โดยในระยะแรก Thailand Taxonomy จะครอบคลุมภาคขนส่งและภาคพลังงาน ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณทั้งหมดที่ถูกปล่อยในประเทศไทยในแต่ละปี จากนั้นจะขยายความครอบคลุมไปยังภาคอื่นๆ ในอนาคต

        ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้น นับว่ามีความเข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสากลในการปล่อย GHG สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ยานพาหนะสีเขียวต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการปล่อยไอเสีย หรือการมุ่งเน้นสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และกำหนดให้การลงทุนโรงไฟฟ้าฟอสซิลใหม่เข้าข่ายกิจกรรมสีแดง

        อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติภายใต้บริบทของไทย จังหวะการปรับตัวของธุรกิจก็อาจจะยังทำได้ไม่เร็วตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง โดยเฉพาะในระยะเฉพาะหน้า โดยในภาคขนส่ง แม้กลุ่มขนส่งคนได้เริ่มเข้าสู่ช่วงปรับเปลี่ยนสู่เทคโนโลยี EV แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทาย ส่วนกลุ่มขนส่งสินค้ายังมีความไม่พร้อมหลายด้านโดยเฉพาะการปรับมาใช้เชื้อเพลิงสะอาด ในขณะที่ภาคพลังงาน แม้ภาครัฐมีนโยบายมุ่งสู่การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE) และลดบทบาทไฟฟ้าฟอสซิล แต่ข้อจำกัดใน RE แต่ละประเภท และแนวโน้มอุปสงค์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การถอยจากไฟฟ้าฟอสซิลก็คงไม่ง่าย ดังนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเร่งเดินหน้าและขับเคลื่อนให้จังหวะการเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ไปสู่กิจกรรมสีเขียวของภาคธุรกิจไทยเกิดขึ้นเร็วและเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 


Click
 ชมคลิป Thailand Taxonomy หลักเกณฑ์ที่เข้มข้นเพื่อบรรลุเป้า Net Zero กับโจทย์ที่ท้าทายภายใต้บริบทธุรกิจขนส่งและพลังงานไทย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest