Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 สิงหาคม 2564

Econ Digest

5 พืชเกษตรไทย ผลิตโปรตีนทางเลือก

คะแนนเฉลี่ย
​โปรตีนทางเลือกได้กลายเป็นกระแสอาหารแห่งอนาคตจากการที่ผู้รักสุขภาพและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมหันไปบริโภคมากขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า พืชเกษตรที่มีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตโปรตีนจากพืชที่เป็นอาหารแห่งอนาคตของไทย คือ ถั่วเขียว ต้นอ่อนทานตะวัน งาดำ ข้าวกล้องหอมมะลิ และเห็ดฟาง ภายใต้เกณฑ์การวิเคราะห์ คือ 1) เป็นพืชที่มีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ 2) เป็นพืชที่ไทยมีศักยภาพในเชิงผลผลิต ขายได้ราคาดี ระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นและมีสายพันธุ์ไทย 3) เป็นพืชที่รัฐบาลสนับสนุน อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนด้านอุปทาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย และสร้างผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกแห่งอนาคตของไทยเอง อีกทั้ง ยังเป็นการลดการใช้ถั่วเหลืองที่ไทยต้องนำเข้าเกือบทั้งหมดซึ่งส่งผลต่อความไม่ยั่งยืนด้านอุปทาน

โอกาสในการเพิ่มผลผลิตของพืชศักยภาพแต่ละรายการ ได้แก่ 1) พัฒนาสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง คือ ถั่วเขียว งาดำ ข้าวกล้องหอมมะลิ 2) ปลูกได้ในหน้าแล้ง ปลูกสลับกับนาข้าว ปลูกระหว่างรอผลผลิตอื่น หรือปลูกแซมได้ คือ ถั่วเขียว งาดำ เห็ดฟาง 3) ใช้ AgriTech ช่วยเพิ่มผลผลิต เช่น โดรนการเกษตร รถเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ หรือระบบโรงเรือน คือ เห็ดฟาง ต้นอ่อนทานตะวัน 4) ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด เช่น ในเมือง คอนโด คือ ต้นอ่อนทานตะวัน เห็ดฟาง อย่างไรก็ดี ต้องจับตาโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะในงาดำ เห็ดฟาง

นอกจากนี้ ไทยยังมีพืชโปรตีนสูงรายการอื่น ที่ราคาขายดีและระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้น เช่น กัญชง เห็ดแครง ที่มีศักยภาพผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
 
ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายในการเลือกพืชเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งมาทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารโปรตีนจากพืชที่เป็นอาหารแห่งอนาคตของไทย ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาปัจจัยท้าทายอื่น โดยพืชเกษตรแต่ละชนิดก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการต้องมีการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในแต่ละซัพพลายเชนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest