Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 พฤษภาคม 2565

Econ Digest

เปิดเทอมใหญ่ แบบ On-site เรื่อง "ปวดหัว" ของผู้ปกครอง

คะแนนเฉลี่ย

ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยสะท้อนว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่กังวลเรื่องราคาสินค้าและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยกว่า 70.8% กังวลและมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  จากปัญหาการจ้างงาน ยอดขายของธุรกิจ ภาระผ่อนชำระเงินกู้และค่าครองชีพที่เพิ่มสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนจำเป็นต้องก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการหยิบยืมจากญาติมิตรหรือเพื่อนฝูง ใช้สินเชื่อบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด พึ่งพาโรงรับจำนำ กู้ยืมเงินนอกระบบ หรือแม้แต่ขอผ่อนชำระหรือผ่อนผันกับทางโรงเรียน  สำหรับประเด็นเรื่องโควิดซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองกังวลรองลงมา ผู้ปกครองกว่า  56.8% ยังคงกังวลและไม่มั่นใจกับการกลับไปเรียนที่โรงเรียนเต็มรูปแบบ ส่วนอีก  43.2% มีความมั่นใจที่บุตรหลานจะได้กลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากบุตรหลานได้รับการฉีดวัคซีนและเชื่อมั่นในมาตรการของสถานศึกษา   

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 65  อาจมีมูลค่าราว 26,900 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับผลสำรวจในช่วงเดียวกันของปี 64 จากการกลับไปเรียนแบบ on-site ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านชุดนักเรียน  การเดินทาง กิจกรรม ค่าอาหารและอื่นๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้น อาจไม่ได้สะท้อนว่าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมีทิศทางที่ดี แต่เป็นผลจากการเปรียบเทียบกับฐานที่ต่ำในช่วง 1-2 ปีก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบมากจากการระบาดของโควิด รวมถึงผลด้านราคาและค่าครองชีพ ในขณะที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน โดยอาจพิจารณาตัด/ลดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนอื่นๆ ควบคู่กับการหาแหล่งรายได้อื่นเข้ามาเพิ่มทดแทน


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest