Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 มกราคม 2565

Econ Digest

ตรุษจีนปีขาล คนกรุงฯ วางแผนใช้จ่ายอย่างรัดกุม รับมือราคาสินค้าพุ่ง

คะแนนเฉลี่ย

​ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2565 ซึ่งแม้ว่าการระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron จะสร้างความกังวลต่อผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่คนไทยเชื้อสายจีนบางกลุ่มยังให้ความสำคัญกับเทศกาลตรุษจีน จึงยังวางแผนทำกิจกรรม แม้จะเป็นไปอย่างระมัดระวังและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและกำลังซื้อ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2565 ของคนกรุงฯ อยู่ที่ราว 11,790 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนที่หดตัวกว่า 10.4% เนื่องจากมีการวางแผนงบประมาณอย่างรัดกุม โดยยังคงให้น้ำหนักกับการซื้อเครื่องเซ่นไหว้เป็นหลัก ซึ่งแม้ราคาจะสูงขึ้น แต่คนกรุงฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวโดยลดปริมาณการซื้อลง และหันมาปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายในส่วนอื่น อาทิ จากผลสำรวจชี้ว่าแม้จะมีการออกมาทำบุญ/ท่องเที่ยวมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงปรับลดงบประมาณแต๊ะเอีย ทั้งจำนวนเงินและจำนวนผู้ให้ โดยเม็ดเงินดังกล่าวแบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้ 6,000 ล้านบาท (ขยายตัว 7.1%) ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว/ทำบุญ/ทานข้าวนอกบ้าน 3,050 ล้านบาท (ขยายตัว 2.8%) และเงินแต๊ะเอีย 2,740 ล้านบาท (หดตัว 14.8%) ตามลำดับ


สำหรับการเพิ่มยอดขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น ภาคธุรกิจต้องวางแผนการตลาดและเพิ่มบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะการจัดโปรโมชั่นด้านราคา และเพิ่มบริการที่สร้างความสะดวกให้ผู้บริโภค โดยในปี 2565 คาดว่า การสั่งซื้อออนไลน์ หรือโทรสั่งให้ร้านค้าส่งเดลิเวอรี่จะยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งผลสำรวจระบุว่า สัดส่วนการสั่งซื้อเครื่องเซ่นไหว้ออนไลน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการไปซื้อที่ร้าน แม้ว่าในการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้นั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเลือกซื้อแยกชนิดตามร้านต่าง ๆ แต่หากเป็นการซื้อออนไลน์ จะพบว่า เครื่องเซ่นไหว้ที่จัดเป็นชุดสำเร็จจะได้รับความสนใจมากกว่าการแยกซื้อ และเมื่อหากมองไปข้างหน้า พฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคคนไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อตรุษจีน คงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และกำลังซื้อที่เผชิญอยู่ ซึ่งจะกลายเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการปีต่อ ๆ ไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเท่าทันกับพฤติกรรมและสภาพตลาดที่เกิดขึ้นในทุกช่องทางการขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ในระยะข้างหน้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest