Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 กรกฎาคม 2566

Econ Digest

เฟด...มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ตามคาด ขณะที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังมองความเป็นไปได้ เฟดเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ...ในการประชุมครั้งหน้า

คะแนนเฉลี่ย

         การประชุม FOMC วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เฟดมีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ 5.25-5.50% ตามคาด พร้อมส่งสัญญาณว่าการตัดสินใจของเฟดในระยะข้างหน้า ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ออกมาเป็นสำคัญ  โดยเฟดยังคงเปิดโอกาสทั้งการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อและหยุดปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป

         ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่ยังคงมองว่าเฟดอาจหยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ มีทิศทางชะลอลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ายังมองความเป็นไปได้ที่เฟด อาจเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 1 ครั้ง ตามที่เฟดได้ส่งสัญญาณไว้ผ่าน Fed Dot Plot ในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน 2566 หากเงินเฟ้อพื้นฐานและค่าแรงไม่ปรับลดลงเร็ว และหากตลาดแรงงานยังไม่ลดความร้อนแรงลงเท่าที่ควร โดยจากการประชุมครั้งล่าสุด เฟดยังคงแสดงความกังวลว่า แม้เงินเฟ้อจะเริ่มอ่อนแรงลง แต่ยังคงอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเฟดที่ 2.0% ค่อนข้างมาก ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

         สำหรับผลกระทบต่อค่าเงินบาท ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ประกอบกับปัจจัยทางการเมืองในประเทศ คงส่งผลกระทบให้ค่าเงินบาทยังเผชิญความผันผวนอยู่ แม้ว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนทิศทางค่าเงินบาทในระยะข้างหน้า

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest