Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มีนาคม 2565

Econ Digest

เมื่อโลกกำลังละลาย GLOBAL WARMING AND WARNING!

คะแนนเฉลี่ย

​จากรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability)   ฉบับล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ IPCC ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 28  ก.พ. 65 สะท้อนสัญญาณเตือนภัยจากภาวะโลกร้อน โดยประชากรราว   3.3 – 3.6 พันล้านคน หรือมากถึง 40% ของประชากรโลก มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน  ทั้งในรูปของการขาดแคลนอาหารและน้ำ รวมถึงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2563) มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า  โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา เอเชียใต้ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ รวมถึงประเทศหมู่เกาะและแถบอาร์คติก


นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังระบุว่า  ประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียตะวันออกจะเผชิญปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและน้ำท่วมสูงจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจีน บังคลาเทศ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย รวมถึงไทย ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับน้ำที่คาดว่าจะท่วมชายฝั่งในปี 2593  ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 225 ล้านคน    ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกยังจะส่งผลต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมไปถึงการลดลงของผลผลิตทางการเกษตร  ทุกประเทศจึงควรเตรียมตัวและเร่งปรับตัวเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยในรายงานยังระบุว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเตรียมตัวเพื่อป้องกันและรองรับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในประเทศกำลังพัฒนาควรต้องสูงถึง 5-10 เท่าจากจำนวนเงินที่ภาครัฐใช้ดำเนินการ  ดังนั้น ในอนาคตภาครัฐจึงจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงแผนการจัดสรรงบประมาณหรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการดำเนินนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย Net Zero ที่ได้ประกาศไว้  ทั้งนี้ ในปี 2565 รัฐบาลไทยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ที่ 119,600.3 ล้านบาท   

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest