Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 เมษายน 2567

Econ Digest

แม้หนี้ครัวเรือนปี 2567 อาจชะลอลง แต่สัดส่วนต่อจีดีพียังยืนในระดับสูงที่ 90.7%

คะแนนเฉลี่ย

แม้หนี้ครัวเรือนปี 2567 อาจชะลอลง แต่สัดส่วนต่อจีดีพียังยืนในระดับสูงที่ 90.7%

  • หนี้ครัวเรือนไทยปี 2566 เติบโต 3.0% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี ชะลอลงมาที่ 91.3% จากที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงวิกฤตโควิด-19
  • แนวโน้มทั้งปี 2567 คาดว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนอาจขยับขึ้นแตะระดับ  16.8 ล้านล้านบาท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้เพื่อการบริโภค ตอกย้ำ ปัญหาด้านรายได้ไม่พอใช้จ่ายในระดับครัวเรือน และปัญหาเชิงโครงสร้าง ในระดับภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สัดส่วนหนี้ครัวเรือนในไตรมาส  1/2567 อาจยังสูงกว่าระดับ 91.0% ต่อจีดีพี ท่ามกลาง การชำระคืนหนี้และการขยายตัวช้าของสินเชื่อปล่อยใหม่

 


Click
 ชมคลิป หนี้ครัวเรือนปี 2567 อาจชะลอลง แต่สัดส่วนต่อจีดีพียังยืนในระดับสูงที่ 90.7%

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest