Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 เมษายน 2564

Econ Digest

ระบาดใหม่รอบสาม กระทบความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน

คะแนนเฉลี่ย


ผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI)เดือน มี.ค. 2564 ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 40.4 จาก 39.5 ในเดือน ก.พ. 64 หลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น จึงมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาด โดยยกเลิกพื้นที่โซนสีแดงทั้งหมด ทำให้ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ สามารถกลับมาเปิดได้แต่มีการจำกัดเวลา ส่วนกิจกรรมอื่นๆ สามารถทำได้ตามปกติ ส่งผลให้มุมมองเกี่ยวกับรายได้และการมีงานทำปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการอนุมัติแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ในเงื่อนไขที่ว่าต้องมีการฉีดวัคซีนแล้ว นำร่องที่จังหวัดภูเก็ตและจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ จนครอบคลุมทั่วประเทศ  ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวมีการจ้างงานอยู่ราว 3 ล้านคน

ดัชนี KR-ECI สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันส้้นจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม ในช่วงต้นเดือน เม.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ครั้งนี้ จะส่งผลกระทบให้ความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน ที่เริ่มปรับตัวดีในเดือน มี.ค. 64 กลับมาเผชิญความไม่แน่นอนสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะมุมมองต่อรายได้และการมีงานทำ หลังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว อาจได้รับผลกระทบจาก แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะล่าช้าออกไปจากแผนเดิม อีกทั้งการพึ่งพาอุปสงค์จากนักท่องเที่ยวในประเทศ อาจทำได้ยากขึ้น หลังเริ่มมีนโยบายการกักตัวจากจังหวัดต้นทาง ขณะที่แผนการฉีดวัคซีนในประเทศ รวมถึงความเพียงพอของวัคซีนยังคงมีความไม่ชัดเจนสูง 

สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ทำให้การสำรวจภาวะการครองชีพของครัวเรือนในเดือน มี.ค. 64  ที่ครัวเรือนมองแนวโน้มการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้น จะไม่ได้สะท้อนภาพที่รวมผลกระทบของการระบาดในเดือน เม.ย. 64 เข้าไว้ด้วย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของ มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด การเร่งดำเนินการในเรื่องของการจัดหาและกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากร เนื่องจาก หากสถานการณ์ระบาดมีแนวโน้มยืดยาว อาจทำให้ผลกระทบไม่เกิดแก่เพียงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่จะต่อเนื่องไปถึง แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวที่อาจล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้ มีโอกาสขยายต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 2.6%

​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest