Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 สิงหาคม 2564

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ลงต่อ ต่ำกว่าล็อกดาวน์ทั่วประเทศปี 63

คะแนนเฉลี่ย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) เดือน ก.ค. 64 ปรับลงมาอยู่ที่  34.7 ต่ำกว่าช่วงการการล็อกดาวน์ทั้งประเทศในเดือน เม.ย. 63  ซึ่งอยู่ที่ 35.1  ขณะที่ดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าก็ปรับลดลงอยู่ที่ 36.6 จาก 38.9 ในเดือน มิ.ย.  สะท้อนว่า ครัวเรือนยังคงกังวลกับภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพ โดยเฉพาะภาวะการจ้างงานและรายได้  

จากการสำรวจเพิ่มเติมของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพบว่า ครัวเรือนมากกว่าครึ่ง (64.2 %) ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ โดยส่วนใหญ่ (64.2%) มีรายได้จากการจ้างงานที่ลดลง ขณะที่บางส่วน (14.3%) ธุรกิจปิดกิจการและถูกเลิกจ้าง ขณะที่ผลการสำรวจเกี่ยวกับการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐสะท้อนว่า มีครัวเรือนถึง 30.6% ไม่ได้เข้าร่วมทั้ง​สองโครงการ โดยโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้เข้าร่วมเพียง 2.9% อย่างไรก็ตาม การออกมาตรการเยียวยา 9 กลุ่มอาชีพใน 13 พื้นที่เสี่ยงที่ถูกล็อกดาวน์ น่าจะเข้ามาช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้บางส่วน

ในระยะข้างหน้า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง โดยสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อและมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น จะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดแรงงานต่อเนื่องไปจนถึงกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ดังนั้นภาครัฐควรออกมาตรการเยียวยาที่ตรงจุดและเข้าถึงง่ายเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการจัดหา จัดสรร และแจกจ่ายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเร่งควบคุมสถานการณ์ เช่น การตรวจเชิงรุกเพราะทุกเวลาที่ผ่านไปคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นแก่ภาคประชาชนและประเทศ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest