Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 กันยายน 2563

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ปรับตัวดีขึ้น กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และคลายล็อกเฟส 6

คะแนนเฉลี่ย

​         ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือน ส.ค. 2563 และอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในช่วงเดือน ก.ค. 2563 โดยค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 36.4 และ 38.4 ตามลำดับ บ่งชี้ว่าครัวเรือนมีการปรับมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการครองชีพ สอดคล้องไปกับทิศทางการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อภาวะการจ้างงาน และค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ และมาตรการคลายล็อกที่เข้าสู่ระยะที่ 6 ซึ่งถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการจนเข้าสู่ภาวะปกติใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจหลายๆ อย่าง ดำเนินไปได้ไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลให้ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการจ้างงานยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย และการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

          อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจในช่วง 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเช่นกัน โดยอาจเกิดจาก ระดับราคาสินค้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งในเดือน ส.ค. ราคาอาหารสดได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผักสดที่มีราคาสูงสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากฝนตกชุกทำให้พืชผลเสียหาย อีกทั้งครัวเรือนยังคงมีความระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย สอดคล้องกับผลการสำรวจเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าคงทนช้าลงหรือไม่ซื้อเลย อันเป็นผลมาจากรายได้ประจำลดลง

          แม้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในปัจจุบัน และช่วง 3 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และมีแนวโน้มว่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว แต่ระดับของดัชนียังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงที่โควิด-19 จะเริ่มระบาดในประเทศ บ่งชี้ว่า มุมมองของครัวเรือนไทยต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพยังไม่กลับคืนสู่ระดับปกติ

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest