Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 กุมภาพันธ์ 2564

Econ Digest

ประเมินเบื้องต้นปี 64 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ขยับสู่ระดับ 3.53%

คะแนนเฉลี่ย
​​จากฐานข้อมูลรายงานงบการเงินไตรมาส 4/63 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของระบบธนาคารพาณิชย์ น่าจะปิดสิ้นปี 2563 ที่ยอดรวมราว 5.23 แสนล้านบาท หรือ 3.16% ของสินเชื่อรวม แต่ด้วยเกณฑ์การกำกับของ ธปท. ที่ผ่อนคลายลง และการตั้งสำรองของธนาคารในระดับสูงตลอดทั้งปี ทำให้อัตราส่วนเงินสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ยังคงสูงถึง 147%

สำหรับปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า NPLs ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ทำให้คาดการณ์ในเบื้องต้นว่า สัดส่วน NPLs ในปีนี้ อาจจะขยับขึ้นไปที่ระดับ 3.53% (กรอบประมาณการ 3.40-3.80%) โดยจุดจับตาสำคัญ ของสัญญาณหนี้ด้อยคุณภาพในปีนี้จะอยู่ที่ ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาส 1/64 และปัญหา NPLs มีโอกาสกระจายตัวออกไปในหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในหลายส่วน บวกกับความอ่อนแอของกำลังซื้อผู้บริโภค ทำให้การฟื้นตัวของรายได้ครัวเรือนและหลายๆ ธุรกิจ ต้องเลื่อนเวลาออกไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การดูแลคุณภาพหนี้ในพอร์ต จะยังเป็นโจทย์สำคัญต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้ และอาจข้ามไปถึงปี 2565 ซึ่ง ธปท. อาจต้องกลับมาประเมินความจำเป็น ของการขยายเวลาผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ให้กับสถาบันการเงิน รวมถึงการเว้นการกันเงินสำรองสำหรับวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ อย่างไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย ยังมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินเทรัพย์เสี่ยง ณ พ.ย. 63 อยู่ที่ 20.15% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำและสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่สภาพคล่องในระบบก็ยังคงมีอยู่ในระดับสูง


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest