Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กุมภาพันธ์ 2564

Econ Digest

ประชุม 3 ก.พ. 2564 คาด กนง. คงดอกเบี้ย 0.50%

คะแนนเฉลี่ย
​​การประชุม กนง. รอบแรกของปีในวันที่ 3 ก.พ. 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า กนง. จะพิจารณาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ตามเดิม เนื่องจาก ภาครัฐเพิ่งมีการออกมาตรการเพิ่มเติมทั้งในส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการการคลัง โดยเม็ดเงินที่ใช้ในมาตรการการคลังในรอบนี้มีขนาด 1.4% ของ GDP ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการระบาดกระลอกใหม่ได้พอสมควร นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่ชะลอการแข็งค่ายังช่วยลดความกังวลผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกด้วย

อย่างไรก็ดี จุดจับตาคงอยู่ที่ผลการประเมินเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ในเดือนมี.ค. นี้ รวมถึงมาตรการทางการเงินการคลังเพิ่มเติมที่จะออกมาดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทั้งนี้ ในการประชุม กนง. ในรอบเดือนมี.ค. นี้ จะมีการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยจากครั้งล่าสุดที่มีการประเมินไว้เมื่อเดือนธ.ค. 2563 ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะฟื้นตัวที่ 3.2% ซึ่งเป็นการประเมินที่ยังไม่รวมผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่เข้าไว้ด้วย ซึ่งในการประเมินทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังขึ้นอยู่กับมาตรการจากทางการที่จะออกมาเพิ่มเติมจากที่ได้ทำแล้วในเดือนม.ค. นอกจากนี้ การประเมินทิศทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564 ยังขึ้นอยู่กับมุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในและต่างประเทศ ปัจจัยบวกจากเรื่องวัคซีน รวมถึงทิศทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งหากการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยรอบใหม่ในเดือนมี.ค. ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ในการประชุมรอบเดือนธ.ค. 2563 อย่างมีนัยสำคัญ กนง. ยังมีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest