Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 พฤษภาคม 2566

Econ Digest

โจทย์เศรษฐกิจ…รอแก้ไข! ท้าทายรัฐบาลใหม่

คะแนนเฉลี่ย

        โจทย์เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้งปี 66 มีทั้งประเด็นระยะสั้นและระยะกลางที่มีความท้าทายอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย โดยหากรัฐบาลใหม่สามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจได้ตามที่หาเสียง ซึ่งโดยมากเน้นให้ความช่วยเหลือด้านรายได้แก่กลุ่มเปราะบาง การปรับขึ้นค่าแรง การบรรเทาภาระการครองชีพจากราคาพลังงานที่สูง ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และจะส่งผลบวกต่อ GDP ระยะสั้น แต่ก็จะมีโจทย์ภาระการคลังที่เพิ่มขึ้นตามมา เนื่องจากหากแหล่งเงินนั้นมาจากการจัดสรรงบประมาณใหม่ที่คงทำได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะเพียงพอ หรือใช้รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก็ต้องรอระยะเวลาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม ซึ่งคงไม่ทันเวลาที่ต้องมีรายจ่าย ดังนั้น รัฐบาลใหม่คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหากต้องขาดดุลงบประมาณสูงกว่าเดิมเพื่อดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้น ต้นทุนการก่อหนี้เพิ่มเติมจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นในจังหวะที่ดอกเบี้ยนโยบายของไทยคาดว่าจะไปอยู่ที่ 2% ซึ่งการก่อหนี้เพิ่มมาก ๆ ของรัฐฯ อาจเป็นการแย่งทรัพยากรเงินทุนกับภาคเอกชน ดังนั้น รัฐฯ ต้องพิจารณากระจายการก่อหนี้ให้เหมาะสม มิเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เอกชนในจังหวะเวลาที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว
        นอกจากนี้ ยังมีโจทย์ท้าทายที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มเห็นการแบ่งโลกออกเป็นสองขั้วชัดขึ้นอันจะมีผลต่อการลงทุนและอาจจะมีผลต่อทิศทางการส่งออกของไทยด้วย โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไปทั้งสังคมสูงอายุและประชากรที่ลดลงอันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ความน่าสนใจในฐานะแหล่งลงทุนไปจนถึงการเก็บรายได้ของรัฐบาล รวมถึงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศซึ่งกลายเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการค้าโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโจทย์ท้าทายของรัฐบาลใหม่ที่ต้องความเข้าใจและมองประเด็นอย่างครบถ้วนรอบด้าน วางนโยบายที่ครอบคลุมและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งคาดหวังจะเห็นการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของรัฐบาลใหม่ในฐานะผู้นำต่อโจทย์ท้าทายดังกล่าวอย่างเหมาะสม
        ทั้งนี้ ประเด็นที่นำเสนอเป็นการรวบรวมประเด็นด้านเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คงต้องรอความชัดเจนในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีใหม่ต่อไป

 


Click
 ชมคลิป โจทย์เศรษฐกิจ…รอแก้ไข! ท้าทายรัฐบาลใหม่

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น