Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 มิถุนายน 2565

Econ Digest

รายงานความยั่งยืน สำคัญต่อภาคธุรกิจอย่างไร?

คะแนนเฉลี่ย

อย่างที่หลายคนรู้กันดีในปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจในธุรกิจที่มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือที่เรียกรวม ๆ ว่า “ESG (Environment Social and Governance)” ควบคู่ไปกับการแสวงหาผลกำไรในรูปแบบของตัวเงิน


ดังนั้นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสำคัญก็คือการเปิดเผยข้อมูลที่คำนึงถึงความยั่งยืนหรือ ESG เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับเงินทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนด้านความยั่งยืน ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากรายงานดังกล่าว ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และเป็นการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงนักลงทุนได้ทราบถึงการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  


โดยในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้เผยแพร่คู่มือการจัดทำรายงาน และเอกสารแนะนำตัวชี้วัด

ด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดทำรายงานประจำปี ที่รวมผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน ซึ่งเรียกว่า One Report เช่นเดียวกับในต่างประเทศอีกด้วย

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest