Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 มีนาคม 2556

ตลาดการเงิน

ASEAN Trading Link การลงทุนข้ามพรมแดน...โอกาสและทางเลือกใหม่ของนักลงทุนรายย่อย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2333)

คะแนนเฉลี่ย

จากกรอบแนวความคิดเมื่อครั้งประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ในปี 2553 ได้นำมาสู่โครงการ ASEAN Trading Link ที่ให้ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอาเซียนสามารถเชื่อมโยงกระดานการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างกันได้ผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เพื่อยกระดับหลักทรัพย์ของอาเซียนให้เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและแข่งขันได้ อันจะส่งผลต่อสภาพคล่องของแต่ละหลักทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นในท้ายที่สุด โดยล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ได้เข้าเชื่อมโยงระบบฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2555 เพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะที่คาดว่าตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในอาเซียนจะเข้าเชื่อมระบบฯ ในระยะเวลาอันใกล้ (หากมีความพร้อม)

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า โครงการนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยรวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนผ่านการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้หนุนความสนใจแก่นักลงทุนรายย่อยทั้งไทยและต่างชาติจากมูลค่าตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่สูงกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ภายใต้ความร่วมมือของ 7 ตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนควบคู่กันไป อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่าเม็ดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านโครงการนี้ของนักลงทุนไทยก็น่าจะเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในอาเซียน นอกจากนี้ การเพิ่มเม็ดเงินลงทุนผ่านช่องทางนี้อย่างชัดเจน คงต้องอาศัยหลายองค์ประกอบร่วมด้วย โดยเฉพาะความลงตัวของจังหวะการลงทุน และความคุ้นเคย/ความเชี่ยวชาญของนักลงทุน เป็นต้น ซึ่งหากนักลงทุนสนใจจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใต้โครงการนี้นั้น นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปัจจัยพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และการจับจังหวะเวลาการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละกลุ่มในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะแตกต่างกันไป อีกทั้งต้องพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศที่ลงทุน ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินในประเทศที่ลงทุน เนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนสุทธิที่คำนวณกลับมาในรูปสกุลเงินบาทที่นักลงทุนจะได้รับ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์/กฎหมายและมาตรการการกำกับกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายของแต่ละประเทศ อันจะนำมาสู่การเผชิญกับข้อจำกัดและอุปสรรคในการลงทุนบางกรณี นอกจากการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ภายในประเทศเพียงลำพัง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน