Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 พฤศจิกายน 2556

สถาบันการเงิน

“เงินบาทอ่อนค่าจากความกังวลการเมือง ก่อนฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อยท้ายสัปดาห์ขณะที่ หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นตอบรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ กนง.”

คะแนนเฉลี่ย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน