Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 กรกฎาคม 2557

ตลาดการเงิน

ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 2/2557 ปรับดีขึ้นเล็กน้อย QoQ หลังธุรกิจหลักเริ่มฟื้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2519)

คะแนนเฉลี่ย

สภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2/2557 หลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้น บวกกับมีการทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ก็ส่งผลให้คาดว่าในไตรมาส 2/2557 นี้ ธนาคารพาณิชย์จะมีรายได้จากธุรกิจหลักปรับตัวดีขึ้น QoQ โดยทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิมีโอกาสที่จะมีอัตราการเติบโต QoQ สูงขึ้นจากไตรมาส 1/2557 นอกจากนี้ ธนาคารบางแห่งยังอาจมีการบันทึกรายการพิเศษ ส่งผลให้รายได้ที่มิใช่ธุรกิจหลักเติบโตขึ้น QoQ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาที่ภาพรวมของกำไรสุทธิในไตรมาส 2/2557 ก็อาจมีอัตราการเติบโต QoQ ที่ชะลอลง เนื่องจากในไตรมาส 1/2557 กำไรสุทธิของธนาคารพาณิชย์เติบโตได้ดี QoQ จากผลของการปรับลดการตั้งสำรองหนี้สูญลง

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้หลักของธนาคารพาณิชย์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จะพบว่า จากผลของฐานที่สูงในปีก่อน ก็อาจทำให้เห็นอัตราการเติบโตของทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิในไตรมาส 2/2557 ชะลอลงจากไตรมาส 1/2557 แม้ว่าอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ YoY มีโอกาสเติบโตดีขึ้นเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ตั้งสำรองหนี้สูญลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2556 ซึ่งหลายธนาคารมีการตั้งสำรองพิเศษเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical provisioning) ในช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม

ทั้งนี้ เมื่อมองไปในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะกลับมาดีขึ้น และเตรียมรับมือกับภาวะการแข่งขันด้านราคาที่อาจกลับมารุนแรง รวมถึงภาวะที่สภาพคล่องในระบบอาจกลับมาตึงตัว ธนาคารพาณิชย์คงต้องปรับกลยุทธ์เน้นการสร้างรายได้กับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจให้มากขึ้น เช่น เน้นการเติบโตสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย ซึ่งน่าจะได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่มีแนวโน้มดีขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ คงต้องระมัดระวังการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์สภาพคล่อง และคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน