Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กรกฎาคม 2567

ตลาดการเงิน

ครบรอบ 27 ปี ลอยตัวค่าเงินบาท ระดับทุนสำรองฯ ไทยแข็งแกร่ง แต่ยังมีโจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจที่รอแก้ไข (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3508)

คะแนนเฉลี่ย

ครบรอบ 27 ปี ลอยตัวค่าเงินบาท ระดับทุนสำรองฯ ไทยแข็งแกร่ง แต่ยังมีโจทย์ท้าทายทางเศรษฐกิจที่รอแก้ไข

  • 2 กรกฎาคม 2567 เป็นวันครบรอบ 27 ปีของการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ดังนั้น บทความนี้จะย้อนกลับไปทบทวนจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยในเวลานั้น และเปรียบเทียบกับบริบทปัจจุบันเพื่อให้รู้เท่าทัน ป้องกันไม่ให้เกิดการเดินซ้ำรอยอดีต และเพื่อช่วยสนับสนุนเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าให้มีความต่อเนื่อง
  • สภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและการเงินไทยในปัจจุบัน แตกต่างจากช่วงปี 2540 เพราะตอนนั้นปัญหาปะทุขึ้นมาจากการลงทุนและการใช้จ่ายเกินตัว และมีการผูกค่าเงินกับดอลลาร์ฯ ภายใต้ระบบตะกร้าเงิน ขณะที่ ประเด็นท้าทายรอบนี้มีความซับซ้อนและแตกต่างจากปี 2540 เพราะโจทย์ส่วนใหญ่เป็นโจทย์ระยะกลาง-ยาว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ตลาดการเงิน