Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 สิงหาคม 2565

Econ Digest

ธุรกิจต้องรู้! ผลสำรวจผู้บริโภคสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และการลงทุน ESG

คะแนนเฉลี่ยหลังจากที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ปัญหาความแปรปรวนของสภาพอากาศ เรื่อยมาจนถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนัก และใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มการลงทุนด้าน ESG พบว่า

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปัญหามลพิษ เช่น น้ำเสีย PM 2.5 ขยะ เป็นต้น จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มมีการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดหรืองดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้มากขึ้น
โดยมีประเภทสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมา คือ สินค้าอุปโภคและของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แชมพู ผงซักฟอก จะเห็นได้ว่าสินค้าทั้งสองประเภทเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และควรสนับสนุน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคยินดีจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในกรอบไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาปกติเท่านั้น

สำหรับมมุมมองของผู้บริโภคต่อการลงทุนด้าน ESG พบว่า 95.8% มองว่าภาคธุรกิจควรนำประเด็นด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และ 85.7% มีการนำประเด็นด้าน ESG มาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยคนส่วนใหญ่ (34.3%) จะแบ่งสัดส่วนการลงทุนจำนวน 10 - 20% มาลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยทำให้สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น และกิจการด้าน ESG ที่ผู้บริโภคสนใจลงทุนมากที่สุด ได้แก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ (72.8%) ตามด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น พลาสติกที่ย่อยสลายได้หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (50.1%) และเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารที่ทำจากพืช (46.7%)

ดังนั้นเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจจำเป็นต้องหากลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันด้วยเช่นกัน


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG