Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มกราคม 2566

Econ Digest

โจทย์ท้าทายธุรกิจ...ในมิติด้าน ESG

คะแนนเฉลี่ย

​        ปี 66 โลกยังคงกังวลกับความไม่แน่นอนและความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG ของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศไทย ภาครัฐก็ได้ให้ความสำคัญและออกมาตรการต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในขณะที่แนวโน้มการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลกก็เป็นไปอย่างเข้มข้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงได้รวบรวมประเด็นท้าทายต่างๆ ที่ภาคธุรกิจควรรับทราบ จับตามองและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการด้านความยั่งยืนในปี 66  ไว้ดังนี้

  1. ความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก ความผันผวนของราคาพลังงาน และข้อจำกัดในการหาแหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ รวมไปถึงการตัดสินใจลงทุนในด้าน ESG  
  2. มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของไทย (ThailandTaxonomy)  ระยะที่ 1 ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง: โดยแบ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศออกเป็นสีเขียว เหลือง และแดง ซึ่งภาคธุรกิจสามารถอ้างอิงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต่ำลงได้หากจัดอยู่ในประเภทเขียวหรือเหลือง ในขณะที่กิจการในกลุ่มสีแดงอาจเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
  3. แนวโน้มการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป (อียู) การเตรียมใช้กฎหมาย Clean Competition Act  ของสหรัฐฯ ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าปลอดการทำลายป่าไม้ของสหภาพยุโรป แนวโน้มการผลักดันการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงแนวโน้มการป้องกันการฟอกเขียว (Greenwashing) และกระแส Anti-ESG


        นอกเหนือจากความท้าทายข้างต้นที่ต้องจับตาแล้ว ประเด็นเรื่องการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีการดักจับ กักเก็บ และใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) เทคโนโลยีการผลิตและการใช้เชื้อเพลิง พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด จะกลายเป็นอีกปัจจัยผลักดันให้การดำเนินการด้าน ESG และการบรรลุเป้าหมายในการลดปัญหาสภาพภูมิอากาศตามแผนงานขององค์กรเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยเช่นกัน

 


Click
 ชมคลิป โจทย์ท้าทายธุรกิจ...ในมิติด้าน ESG

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG