Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 เมษายน 2564

Econ Digest

ราคาแค่ไหน?...ที่ผู้ซื้อเต็มใจจ่าย สินค้า บริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากราคาเพิ่มไม่เกิน 20% จากปกติ

คะแนนเฉลี่ย

แม้คนไทยจะตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่การจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่นั้นยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ การช่วยลดหรือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ และการมีราคาที่ผู้บริโภครับได้และเต็มใจจ่าย ซึ่งจากการสำรวจพบว่าอยู่ในกรอบ 1%-20% เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องคุมให้ตลอดสายการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีส่วนเพิ่มไม่เกิน 20% ควบคู่กับการเร่งสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ อาทิ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแสดงฉลากหรือตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูลอื่นๆ 

ทั้งนี้ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคน่าจะเป็นกลุ่มที่ควรปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่กว่า 82% สนใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มนี้มากที่สุด เนื่องจากมีการซื้อใช้อยู่เป็นประจำและบ่อยครั้ง จึงน่าจะปรับตัวได้ง่ายและบางส่วนก็ทำอยู่แล้ว อาทิ การเลือกผลิตภัณฑ์แบบเติม การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งหากผู้ประกอบการหันมารุกทำตลาดกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การจะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นยังต้องใช้เวลา ความต่อเนื่อง และความร่วมมือจากทุกฝ่าย แม้ในช่วงแรกอาจมีต้นทุนการดำเนินการที่สูง แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะได้ในเรื่องความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ก็นับว่าคุ้มค่า ซึ่งหากผู้ผลิต (โดยการสนับสนุนของรัฐ) ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือการบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น่าจะดีกว่าการผลักภาระให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะยอมจ่ายแพงขึ้นหรือไม่ เพราะท้ายที่สุด เนื่องจากตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องตามเทรนด์โลก จึงเป็นโอกาสของภาคธุรกิจที่จะขยายตัวและทำให้ต้นทุนทยอยปรับลดลงในที่สุด


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest