Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 มีนาคม 2563

Econ Digest

เฟด...ประชุมฉุกเฉินลดดอกเบี้ย 0.50% ยกระดับมุมมองเชิงลบต่อ โควิด-19

          เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.50% มาที่กรอบ 1.00-1.25% ในการประชุมฉุกเฉินวันที่ 3 มี.ค. 2563 ซึ่งสะท้อนว่า เฟดปรับมุมมองต่อผลกระทบของ COVID-19 ต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน-ภาคธุรกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไปใน “เชิงลบ” มากขึ้น จึงไม่สามารถรอถึงรอบการประชุมนโยบายการเงินตามปกติได้ แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยังต้องติดตามการส่งสัญญาณของเฟด และการเปิดเผยตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชุดใหม่ในการประชุมตามปกติของเฟดวันที่ 17-18 มี.ค. อย่างใกล้ชิด เพราะจะบ่งชี้ถึงการประเมินระดับความเสี่ยงและขนาดความรุนแรงของผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระยะข้างหน้า ทำให้ตลาดการเงินประเมินว่า เฟดยังมีความจำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกอย่างน้อย 0.50% ภายในช่วงที่เหลือของปีนี้ ​

           ​สำหรับประเทศไทย แนวโน้มที่อ่อนแอของเศรษฐกิจไทย และผลกระทบที่มากขึ้นตามระยะเวลาการระบาดของ COVID-19 ต่อกิจรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กนง. มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันที่ 1.00% ลงอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมวันที่ 25 มี.ค. นี้ ซึ่งคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องให้อัตราดอกเบี้ยของตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทยอยลดลงตาม และจะช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินลงได้ระดับหนึ่ง


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest