Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กุมภาพันธ์ 2563

Econ Digest

ไวรัสโควิด-19 ฉุดส่งออกผลไม้ไทยปี 2563 หดตัว

              ภาพรวมการส่งออกไทยปี 2562 อยู่ในภาวะหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หากพิจารณามูลค่าเป็นรายสินค้า พบว่า การส่งออกผลไม้ ยังคงให้ภาพบวก โดยมูลค่าการส่งออกผลไม้สูงถึง 1.13 แสนล้านบาท (รวมผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง) ซึ่งผลไม้สดคิดเป็น 80% ของการส่งออกผลไม้รวม และจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้อันดับ 1 ของไทย แต่จากการระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้จีนปิดด่านขนส่งสินค้าต่อเนื่อง ตั้งแต่ด่านขนส่งหลักในกวางซี คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจากเวียดนามไปจีน 

             ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจฉุดการส่งออกผลไม้ไปจีนทั้งปี 2563 ให้หดตัวในช่วง -30 ถึง -25% อยู่ที่ระดับ 45,500-48,100 ล้านบาท โดยผลไม้ที่กระทบมากที่สุดคือ ทุเรียนและมังคุด และจากการที่ไทยพึ่งพิงการส่งออกผลไม้ไปยังจีนมากกว่า 57% ประกอบกับประเทศผู้นำเข้าอื่นได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกผลไม้ ทั้งปี 2563 ของไทย น่าจะหดตัวในช่วง -24 ถึง -21% หรืออยู่ที่ 86,300-88,900 ล้านบาท ดังนั้น ไทยจำเป็นต้องพิจารณาแผนการรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาด เช่น แผนการแปรรูปผลไม้หรือจัดหาตลาดอื่นเพิ่มเติม 

              ​นอกจากนี้ การส่งออกผลไม้ของไทยยังเผชิญความท้าทายที่สำคัญจากมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) จากประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการทางเทคนิคการค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเชิงรุกเพื่อรักษาระดับความสามารถใน
การแข่งขัน ขณะเดียวกันอาจต้องกระจายความเสี่ยงเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกผลไม้สดและหันไปส่งเสริมการส่งออกผลไม้แปรรูปหรือ วัตถุดิบจากผลไม้มากขึ้น ตลอดจนหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest