Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 เมษายน 2566

Econ Digest

อากาศร้อนจัด...ดันค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่ม

คะแนนเฉลี่ย

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายครัวเรือนให้ปรับเพิ่มขึ้นใน 3 หมวดหลักๆ ได้แก่ 1) ค่าไฟฟ้า ตามปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง ทำให้คาดว่าค่าไฟฟ้าของครัวเรือนเฉลี่ยในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค.ในปี 66 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราว 974-1,124 บาท/ครัวเรือน เทียบกับช่วงเดือนอื่นๆ ของปี ที่คาดว่าจะอยู่ที่ราว 871 บาท/ครัวเรือน 2) ค่าอาหาร จากราคาวัตถุดิบที่ขยับสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารอาจมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการใช้น้ำแข็งและตู้แช่เพื่อเก็บวัตถุดิบที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์ เป็นต้น  และ 3) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ จากการใช้จ่ายเพื่อรักษาโรคที่มากับความร้อน เช่น โรคไมเกรน อาหารเป็นพิษ โรคทางผิวหนัง  

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 66 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนใน 3 หมวดดังกล่าว (สัดส่วนราว 39% ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งหมด) จะคิดเป็นมูลค่าราว 9,666 บาท/เรือน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 65 ซึ่งอยู่ที่ราว 8,868 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวราว 9.0% YoY ขณะที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงและรายได้ยังใกล้เคียงเดิม ทำให้ครัวเรือนต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ ที่อาจมีความจำเป็นน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้า Non-food (เสื้อผ้า รองเท้า)  เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายใน 3 หมวดที่ปรับเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าอาหารน่าจะทรงตัวในระดับสูงแม้จะผ่านช่วงหน้าร้อนไปแล้ว ขณะที่คาดว่าค่าไฟฟ้าอาจปรับลดลงได้ในช่วงเดือนอื่นๆ ของปีนี้ที่อากาศร้อนน้อยลง รวมทั้งมีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภาครัฐในเดือน พ.ค.บางส่วนด้วย  

        มองไปข้างหน้า ภาวะโลกร้อน น่าจะส่งผลให้อุณหภูมิโลกมีความแปรปรวน และมีโอกาสที่ฤดูร้อนจะร้อนขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับธุรกิจก็มีแนวโน้มปรับมาให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนส่วนเพิ่ม ทำให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆ อาจไม่สามารถปรับลดลงได้ง่าย ซึ่งก็จะส่งผลกระทบมายังค่าใช้จ่ายของครัวเรือนให้อาจมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตไปสู่ความรักษ์โลกมากขึ้นเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจเองก็อาจต้องให้ความสำคัญกับการปรับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนเช่นกัน

 


Click
 ชมคลิป อากาศร้อนจัด...ดันค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่ม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น