Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 ตุลาคม 2566

Econ Digest

ดัชนี KR-ECI ในเดือน ก.ย. 66 ปรับตัวดีขึ้น คาดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

คะแนนเฉลี่ย

        ดัชนี KR-ECI ในเดือนก.ย.66 และดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญที่ 37.4 และ 39.7 หลังการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นและการออกมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ มาตรการลดค่าพลังงานซึ่งได้เข้ามาหนุนมุมมองด้านราคาสินค้าโดยเฉพาะหมวดหมู่พลังงานและสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) ของครัวเรือนให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
        นอกจากนี้ ผลจากการสอบถามครัวเรือนเพิ่มเติมของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (55.2%) มีความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/2566 ในระดับปานกลาง โดยมองว่าคงจะไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงไตรมาสก่อนหน้ามากนัก ส่วนหนึ่งจากปรากฎการณ์เอลนีโญยังเป็นหนึ่งในความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า ซึ่งจากผลสำรวจเพิ่มเติมพบว่า ครัวเรือนในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มองราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น (61.3%) เป็นผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากปรากฎการณ์เอลนีโญมากที่สุด ขณะที่ครัวเรือนนอกกรุงเทพฯ มองผลกระทบจากการใช้น้ำ/ไฟฟ้ามากขึ้น (52.8%)
        ทั้งนี้ สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก.ย.66 จากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่ยังคงอยู่ และนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายที่คาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยตามภาคการท่องเที่ยวที่ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก แต่การฟื้นตัวของดัชนีฯ อาจมีปัจจัยท้าทายเข้ามากระทบ เช่น สภาพอากาศที่แปรปรวน เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

 


Click
 ชมคลิป ดัชนี KR-ECI ในเดือน ก.ย. 66 ปรับตัวดีขึ้น คาดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest