Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 กุมภาพันธ์ 2567

Econ Digest

กนง. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50% มอง กนง. มีโอกาสมากขึ้นที่จะปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้

คะแนนเฉลี่ย
  • จากการประชุมกนง. วันที่ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา กนง. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ โดย 5 เสียงมองให้คงดอกเบี้ยที่ ระดับ 2.50% และ 2 เสียงมองเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำลง
  • การสื่อสารของกนง. ในรอบนี้ลดความแข็งกร้าวอย่างเห็นได้ชัด โดยกนง. เปลี่ยนมุมมองจากที่เคยระบุว่า “เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง” ในการประชุมรอบก่อนหน้านี้ มาเป็น “มีทิศทางขยายตัวชะลอลง” ในการประชุมรอบนี้ ทั้งนี้ กนง. ได้ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้จาก 3.2% (ในกรณีไม่มี Digital wallet) ในการประชุมรอบเดือนพ.ย. 2566 มาอยู่ที่กรอบ 2.5-3.0% ในการประชุมรอบนี้ นอกจากนี้ กนง. ยังมองเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำใกล้เคียงระดับ 1.0% ในปีนี้ ก่อนที่จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ในรอบนี้ มีโอกาสมากขึ้นที่กนง. อาจปรับลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้ โดยจากประวัติการปรับลดดอกเบี้ยครั้งก่อนหน้า กนง. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหลังจากมติไม่เป็นเอกฉันท์ราว 1-2 ครั้ง อย่างไรก็ดี จังหวะการปรับลดดอกเบี้ยคงขึ้นอยู่กับตัวเลขทิศทางเศรษฐกิจในการประชุมแต่ละรอบซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง 
  • ทั้งนี้ หลังจากผลการประชุมกนง. ออกมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าจากระดับ 35.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ มาอยู่ที่ราว 35.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ ตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากระดับราว 1,398 มาอยู่ที่ระดับราว 1,400

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest