Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 สิงหาคม 2565

Econ Digest

ธุรกิจ Nursing Home กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยที่มีกำลังซื้อ หนุนให้ขยายตัวได้...แม้ในภาวะค่าครองชีพสูง

คะแนนเฉลี่ย
ในภาวะค่าครองชีพสูงกดดันกำลังซื้อและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด 19  ธุรกิจ Nursing Home ยังคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่อาจยังเติบโตได้ เนื่องจากความจำเป็นในการใช้บริการและกลุ่มผู้ใช้บริการมีกำลังซื้อเพียงพอ ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ Nursing Home ในปี 65 น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ 12,700 ล้านบาท ขยายตัว 3.5% จากปี 64  โดยกลุ่มผู้ใช้บริการหลักยังคงเป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุชาวไทยที่ต้องการการดูแลระยะยาวซึ่งมีกำลังซื้อปานกลางถึงสูง  ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนราว 1.3 แสนคนต่อปี ขณะที่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติน่าจะยังมีสัดส่วนน้อย แต่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวตามการเปิดประเทศและความเชื่อมั่นในการเดินทาง ทั้งนี้ ยังต้องติดตามสถานการณ์โลกอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิง

ปัจจุบัน คาดว่าธุรกิจ Nursing Home น่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 ราย โดยกว่า 95% จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  ครอบคลุมบริการการดูแลที่ศูนย์พักและการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลที่บ้าน ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการแบบระยะสั้นซึ่งคิดเป็นรายวันหรือรายชั่วโมง และแบบระยะยาว (ตั้งแต่ 3-6 เดือนขึ้นไป)  แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกำลังซื้อซึ่งค่าใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท  ปัจจุบัน Nursing Home ส่วนใหญ่จึงยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ อยุธยา รวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ที่สามารถรองรับกลุ่มคนไข้ต่างชาติบางส่วน  ซึ่งในอนาคต การขยายธุรกิจไปยังในพื้นที่รองที่น่าสนใจอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดเพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทยและความเสี่ยงโรคที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs  ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจในระยะยาวภายใต้การแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงเพื่อช่วงชิงกลุ่มลูกค้าศักยภาพที่มีอยู่จำกัดนี้  จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริการ การตอบโจทย์ในเรื่องทำเลที่ตั้ง ความสะดวกในการเดินทางและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น