Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 พฤษภาคม 2565

Econ Digest

Plant-Based Food เทรนด์อาหารแห่งอนาคต ลดแรงกดดันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

คะแนนเฉลี่ย

​Plant-based Food คือผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชมาดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารให้มีรสชาติ รูปลักษณ์ เนื้อสัมผัส และกลิ่นใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่ครบถ้วนหรือมากกกว่าเดิม กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพ โดยจากการสำรวจ1 พบว่ามีผู้บริโภคราว 47% ที่รับประทาน Plant-based Food อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการบางส่วนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ก็ได้ปรับตัวโดยออกผลิตภัณฑ์ที่เป็น Plant-based Food เพื่อรองรับกระแสรักษ์โลกที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ Plant-based Food มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปกติ 30-90%2 จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 26%3 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทนซึ่งกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 28 เท่า4


ปี 2564 ตลาด Plant-based Food ทั่วโลก มีมูลค่า 23.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 14.7%5 ยอดขายส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย (41.4%) ยุโรป (28.0%) และอเมริกาเหนือ (23.1%) โดยคาดว่าตลาด Plant-based Food จะโตต่อเนื่องเฉลี่ย (CAGR) 16.4% ต่อปี ภายในปี 20306 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและเท่าทันการพัฒนาของประเทศอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันผลักดันและสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และมีการให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่กำหนดวงเงิน


ในระยะต่อไป ตลาด Plant-based Food จะสำคัญยิ่งขึ้นในบริบทของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการป้องกันผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน ซึ่ง Plant-based Food จะเป็นที่จับตาและตอบโจทย์ผู้ประกอบการจากแรงกดดันด้านการดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ทั้งจากประเทศคู่ค้าและทางการไทยซึ่งจะกระทบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารดั้งเดิม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest