Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 เมษายน 2567

Econ Digest

คนไทยสร้างขยะอาหาร (Food Waste) เฉลี่ย 86 กิโลกรัม/คน/ปี

คะแนนเฉลี่ย

คนไทยสร้างขยะอาหาร (Food Waste) เฉลี่ย 86 กิโลกรัม/คน/ปี ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 79 กิโลกรัม/คน/ปี  โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศต้องลดปริมาณอาหารขยะให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ทำให้ประเทศไทยมีเป้าหมายต้องลดปริมาณอาหารขยะประมาณ 3 ล้านตันต่อปี หรือเฉลี่ยคนละ 43 กิโลกรัม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่าภาคเอกชนควรใช้โอกาสนี้ปรับตัวและหาโซลูชัน เพื่อลดปริมาณอาหารขยะให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 


Click
 ชมคลิป คนไทยสร้างขยะอาหาร (Food Waste) เฉลี่ย 86 กิโลกรัม/คน/ปี

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest

ESG