Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 มิถุนายน 2566

Econ Digest

ช่วงที่เหลือ ปี 66 ต่างชาติเที่ยวไทยเร่งตัว ต้นทุนแรงงาน...โจทย์ท้าทายที่ต้องติดตาม

คะแนนเฉลี่ย

        ในช่วงที่เหลือของปี 2566 คาดชาวต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากช่วง 1 ม.ค.-28 พ.ค. 2566 และทั้งปี 2566 ชาวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 28.5 ล้านคน แต่การท่องเที่ยวก็ยังมีหลายโจทย์ที่ยังเป็นอุปสรรครออยู่ อาทิ ความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่ยังมีข้อจำกัด และยังต้องใช้เวลา การปรับรูปแบบการยื่น E-Visa ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีนในระยะสั้น โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวแบบกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่ ซึ่งคงต้องให้เวลาผู้ประกอบการในการปรับตัวและสร้างความคุ้นชินกับระบบการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงยังต้องติดตามปัญหาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจมีผลต่อการฟื้นตัวของตลาดในช่วงที่เหลือของปี

        ขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและที่พัก ยังเผชิญโจทย์ท้าทาย แม้ประเมินว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2566 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.33 ล้านล้านบาท แต่การใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่อทริปยังต่ำกว่าก่อนการระบาดของโรคโควิด ส่วนการฟื้นตัวของธุรกิจยังไม่ทั่วถึงและยังกระจุกตัวแต่เมืองท่องเที่ยวหลัก และที่สำคัญต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นหลายด้าน

        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า โจทย์สำคัญของภาคการท่องเที่ยวสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ในระยะสั้น คงเป็นเรื่องการดูแลประเด็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะต้นทุนแรงงาน ทั้งปริมาณแรงงานที่ต้องเติมเพื่อรองรับการฟื้นตัวของธุรกิจ ซึ่งมีแนวโน้มที่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจะรุนแรงขึ้น และความคาดหวังของแรงงานว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น หลังพรรคการเมืองชูนโยบายจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ถึงแม้ว่าธุรกิจอาจจะไม่ได้จ้างแรงงานอิงตามค่าแรงขั้นต่ำทั้งหมด และหากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปัญหาก็จะยังไม่หายไป ดังนั้น การเร่งพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่อาจพิจารณาแนวทางการให้แรงจูงใจด้านภาษีหรืออื่นๆ หากผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานได้มากกว่าอัตราการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ธุรกิจมีการปรับใช้เทคโนโลยีได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เป็นต้น นอกจากนี้ การกำหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ก็เป็นโจทย์สำคัญเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ควรจะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มสูง การกระจายรายได้ไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง และการผลักดันให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 


Click
 ชมคลิป ช่วงที่เหลือ ปี 66 ต่างชาติเที่ยวไทยเร่งตัว ต้นทุนแรงงาน...โจทย์ท้าทายที่ต้องติดตาม

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น