Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 พฤศจิกายน 2565

Econ Digest

โค้งสุดท้ายปลายปี ไทยเที่ยวไทยคึกคัก หนุนทั้งปี 65 ไทยเที่ยวไทย 150.8 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 6.3 แสนล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

​        หลังจากที่สถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้น กิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ปกติ และทางการได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด 10 เดือนแรกปี 2565 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวราว 118.9 ล้าน-คนครั้ง เติบโต 278.2% (YoY) และคาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายปี 2565 การท่องเที่ยวในประเทศจะคึกคักมากขึ้น

        ทั้งนี้ จากผลสำรวจแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายปี 2565 พบว่า 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างวางแผนท่องเที่ยวและเกือบทั้งหมด (91.8%) เลือกเที่ยวในประเทศ  โดยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติภูเขา/ยอดดอยยังครองอันดับ 1 สำหรับจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นครราชสีมา (เขาใหญ่) และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของคนไทย อย่างไรก็ดี ผลสำรวจได้สะท้อนภาพการกระจายตัวไปยังจังหวัดท่องเที่ยวรองมากขึ้น อาทิ น่าน ลำพูน บึงกาฬ นครพนม อุทัยธานี และจันทบุรี ซึ่งจากบรรยากาศดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ช่วง 2 เดือนสุดท้ายปี 2565 คนไทยเที่ยวในประเทศจะมีจำนวน 31.9 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี ผลสำรวจยังชี้ว่าปัจจัยเรื่องโรคระบาดยังมีผลต่อการเปลี่ยนแผนท่องเที่ยว โดยยังเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความกังวล นอกจากนี้ จากผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างวางแผนใช้จ่ายท่องเที่ยวพักค้างในต่างจังหวัดเฉลี่ยที่ 3,001-4,500 บาทต่อคนต่อทริป (สัดส่วน 27.8%) รองลงมาใช้จ่ายที่ 1,501-3,500 บาทต่อคนต่อทริป (สัดส่วน 25.9%) และใช้จ่ายที่ 4,501-5,500 บาทต่อคนต่อทริป (สัดส่วน 22.4%) โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด

        อย่างไรก็ดี จากการระบาดของโควิดในช่วงต้นปี กำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 65 หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ทั้งปี 2565 การท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวน 150.8 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 183.9% จากปี 2564 โดยจำนวนคนไทยกลับมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแล้วราว 87% เมื่อเทียบกับปี 2562 (ก่อนโควิด) ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้งปี 2565 นี้ น่าจะมีมูลค่าราว 6.3 แสนล้านบาท เติบโตประมาณ 149.1% จากปี 2564


 


Click
 ชมคลิป โค้งสุดท้ายปลายปี ไทยเที่ยวไทยคึกคัก หนุนทั้งปี 65 ไทยเที่ยวไทย 150.8 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 6.3 แสนล้านบาท

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น