Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 กันยายน 2564

Econ Digest

ภาษี e-Service ผลกระทบต่อผู้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

วันที่ 1 ก.ย. 2564 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2564 (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)) ได้มีผลบังคับใช้  ซึ่งจะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ให้บริการในไทยที่เดิมไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีรายได้ปีละ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ในอัตราภาษี VAT ของไทยอยู่ที่ 7% ของราคาค่าบริการ โดยทางการคาดว่า การจัดเก็บภาษีนี้จะทำให้ไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่ครอบคลุมคือ 1) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มประเภทสมัครสมาชิก อาทิ บริการสตรีมมิ่งด้านบันเทิง 2) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ 3) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งไม่มีแอปพลิเคชั่นของตนเอง และแบบ P2P 4) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 5) แพลตฟอร์มให้บริการรูปแบบเอเยนต์ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งผู้ให้บริการฯ ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน ภายใต้ระบบ Pay-Only โดยไม่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีและรายงานภาษี

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ปี 2567 การใช้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศในกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าเข้าสู่ 1 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) อยู่ที่ 10-15% ต่อปี ซึ่งการเก็บภาษีนี้ตามหลักการคือเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ และช่วยให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจในมิติต่างกัน โดยเฉพาะการส่งผ่านต้นทุนภาษีมายังผู้ใช้บริการ แต่ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เนื่องความซับซ้อนในบริบทธุรกิจทำให้ผู้ให้บริการฯ ต้องประเมินทุกปัจจัยก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นอาจจะสูญเสียความสามารถในการทำกำไรและการแข่งขัน โดยเฉพาะในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจทำให้แนวโน้มการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนโฉมไปได้อีกมาก​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest