Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 เมษายน 2564

Econ Digest

สงกรานต์ ปี 64 คนกรุงฯ ระวังการใช้จ่าย เน้นสังสรรค์ที่บ้าน

คะแนนเฉลี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด สงกรานต์ปี 2564 คนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 5,700 บาท (คำนวณที่วันหยุดเฉลี่ย 6 วัน) ส่งผลให้เม็ดเงินใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 24,000 ล้านบาท หดตัว 4.0% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 62 (ปี 63 มีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์)  ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังคงกังวลกับรายได้ในอนาคต และวางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง แม้ว่ามาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในช่วงสงกรานต์โดยอาจหนุนการใช้จ่ายสินค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม แต่กิจกรรมอื่น เช่น ท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิลำเนา และช้อปปิ้ง ยังคงมีการปรับลดการใช้จ่าย 

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ยังกังวลสถานการณ์โควิด-19 โดยคนกรุงฯ ส่วนใหญ่เลือกสังสรรค์รับประทานอาหารที่บ้าน รองลงมาคือที่ร้านอาหาร และสั่งผ่าน Food Delivery ซึ่งผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถบริหารจัดการและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรการสาธารณสุข ควบคู่กับโปรโมชั่นด้านราคา น่าจะมียอดขายเข้ามาช่วยประคองธุรกิจได้ในช่วงเวลานี้ เนื่องจากผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมมาซื้ออาหารกลับบ้านมากขึ้น และลดเวลาการอยู่นอกบ้าน ขณะที่ผู้ประกอบการค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในห้างฯ ยังคงเป็นที่นิยม โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ได้รับสิทธิจากโครงการของรัฐ ทั้งนี้ ร้านอาหารและร้านค้าควรปรับกลยุทธ์ เช่น เพิ่มเมนูสำหรับปรุงทานที่บ้าน อาหารชุดสำหรับครอบครัว และสินค้าราคาพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงที่โควิดยังไม่คลี่คลาย

แม้ปีนี้จะมีวันหยุดสงกรานต์ตามปกติ แต่ภาพรวมค้าปลีกทั้งปีอาจยังไม่ฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย คำนึงถึงความคุ้มค่าและราคาเป็นหลัก โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่มาตรการฯ สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งจะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับธุรกิจที่จะยังต้องเน้นกลยุทธ์การออกโปรโมชั่นและสร้างการรับรู้ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องติดตามการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest