Display mode (Doesn't show in master page preview)
  • Error loading navigation: TermSet not found

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

12 เมษายน 2562

พลังงาน

น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2980)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพลังงานได้ประกาศมาตรการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้น้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการปลดปล่อยสารประกอบกำมะถันให้เหลือเพียงไม่เกิน 10 PPM จากมาตรฐานยูโร 4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า หากผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้... อ่านต่อ